Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rheoli gwefan http://www.cskills.org ac unrhyw wefan CITB-SgiliauAdeiladu arall.

Hysbysiad preifatrwydd

Mae defnyddio'r wefan hon yn golygu eich bod yn derbyn yr hysbysiad preifatrwydd hwn. Os nad ydych yn fodlon derbyn y Polisi Preifatrwydd hwn, gadewch y wefan hon ar unwaith.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rheoli gwefan http://www.cskills.org ac unrhyw wefan CITB-SgiliauAdeiladu arall. Nid yw'r hysbysiad hwn yn rheoli unrhyw gysylltiadau o fewn y wefan hon at wefannau nad ydynt yn cael eu cynnal gan CITB-SgiliauAdeiladu.

Diogelu Data

Defnyddia CITB-SgiliauAdeiladu Google Analytics i fesur a dadansoddi gwybodaeth yn ymwneud â defnyddwyr i'n gwefan. At y diben hwnnw, ar sail eich Cyfeiriad IP, cesglir data traffig y Rhyngrwyd a data ar eich math o borwr a chyfrifiadur, ymysg pethau eraill. Ni fyddwn yn defnyddio'r data i'ch adnabod chi'n bersonol. Pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol sy'n ymwneud â defnyddwyr y wefan, - er enghraifft yn ystod cystadlaethau, neu ar gyfer darparu cylchlythyrau electronig, byddwn yn darparu amodau penodol ynghylch y defnydd o wybodaeth y byddwn yn ei defnyddio wrth i ni ei chasglu. Os hoffech gael mwy o wybodaeth ar Google Analytics a'r math o wybodaeth y mae Google Analytics yn casglu ac yn prosesu, cyfeiriwch at wefan Google a'i pholisi preifatrwydd ar y wefan.

Cwcis

Pan fyddwch yn ymweld â'r wefan hon rydym yn cyflwyno 'Cwci' ar eich cyfrifiadur.

Mae cwcis yn ddarnau bach o wybodaeth sy'n cael eu storio gan eich porwr ar yriant caled eich cyfrifiadur. Nid yw ein cwcis yn cynnwys unrhyw ddata personol. Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer, gallwch newid eich porwr i atal hynny. Hyd yn oed heb gwci gallwch ddefnyddio ein gwefan, yn amodol ar y sylwadau isod. Pan fydd y wefan CITB-SgiliauAdeiladu yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr fewngofnodi i ardaloedd unigol o'r safle, bydd cwci'n nodi'r camau hyn ac yn gosod ar eich peiriant. Cwcis sesiwn yw'r rhain sy'n cael eu tynnu oddi ar eich cyfrifiadur unwaith y bydd y sesiwn neu gyfnod o fewngofnodi wedi dod i ben. Os ydych yn analluogi cwcis sesiwn, ni fyddwch yn gallu mewngofnodi i ardaloedd penodol o'r wefan CITB-SgiliauAdeiladu.

Ewch i Swyddfa Hysbysebu Rhyngweithiol y Deyrnas Unedig i ddarganfod sut i analluogi a dileu cwcis.

Trydydd Parti

Bydd CITB-SgiliauAdeiladu (Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu, rhif elusen gofrestredig 264289) yn defnyddio eich data personol.

Mae eich data personol yn wybodaeth sydd yn eich dynodi ac yn berthnasol i chi ac yn cynnwys gwybodaeth rydym yn gael yn uniongyrchol gennych chi neu gan drydydd parti, neu o ganlyniad i'n perthynas â chi yn ein swyddogaeth fel Cyngor Sgiliau Sector a'r Bwrdd Hyfforddiant Diwydiannol ac wrth ddarparu nwyddau a gwasanaethau i chi.

Mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio eich data personol ar gyfer y dibenion sy'n gysylltiedig â'n swyddogaeth fel Cyngor Sgiliau Sector a'r Bwrdd Hyfforddiant Diwydiannol ac wrth ddarparu nwyddau a gwasanaethau i chi.

Efallai y byddwn yn datgelu eich data personol i drydydd parti, a sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau i ni, at y dibenion a amlinellwyd uchod, ond ni fyddwn fel arall yn trosglwyddo eich data personol i drydydd parti ar gyfer dibenion marchnata.

Os ydych yn fyfyriwr neu'n brentis, efallai y byddwn yn datgelu eich cyflawniadau arholiad yn y papurau newydd a chyfryngau eraill. Os nad ydych yn dymuno i ni wneud hyn, cysylltwch â 0344 994 4333 neu unsubscribe@cskills.org.

Os byddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i drydydd parti mewn gwlad arall, byddwn yn sicrhau eu bod yn cytuno i sicrhau'r un lefelau o ddiogelwch ag sy'n ofynnol i ni eu gweithredu yn y Deyrnas Unedig a'u bod yn defnyddio eich gwybodaeth at y dibenion a amlinellwyd uchod yn unig.

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch chi (er y gallwn godi tâl bychan) ac i gywiro unrhyw wallau yn eich data.

Os byddwch yn rhoi unrhyw wybodaeth i ni am rywun arall, rydych yn cadarnhau drwy hyn bod yr unigolyn hwnnw wedi eich penodi i weithredu ar ei ran / rhan, ac wedi cytuno y gallwch chi roi caniatâd ar ei ran / rhan dros brosesu ei dd / data personol.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, neu os byddwch yn cyflwyno ffurflen gais ar-lein rydych yn rhoi caniatâd i'r telerau hyn a'r gwaith o brosesu data personol wedi hynny.

Os ydych yn gyflogwr yn y diwydiant adeiladu ac yn dymuno derbyn gwybodaeth bellach gennym, tanysgrifiwch drwy gwblhau a dychwelyd yr Hysbysiad Prosesu Teg at:

CITB-SgiliauAdeiladu
Bircham Newton
King's Lynn
Norfolk
PE31 6RH

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd

Os byddwn yn penderfynu newid ein polisi preifatrwydd, byddwn yn gosod y newidiadau ar y dudalen hon fel eich bod bob amser yn ymwybodol o'r wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau yr ydym yn ei datgelu.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Ganolfan Alwadau:

E-bost: call.centre@cskills.org

Post: Canolfan Alwadau, CITB-SgiliauAdeiladu, Bircham Newton, King's Lynn, Norfolk PE31 6RH

I ddad-danysgrifio i'r e-bost, cysylltwch â 0344 994 4333 neu unsubscribe@cskills.org.