Rydym yn diogelu ein prentisiaid drwy:

  • Eu gwerthfawrogi, gwrando arnynt a'u parchu
  • Fabwysiadu Canllawiau Diogelu drwy weithdrefnau a Chod Ymddygiad ar gyfer staff
  • Recriwtio staff yn ddiogel gan ddefnyddio Arweiniad Ymarfer Gorau i sicrhau bod Diogelu yn cael ei gynnwys yn rhan o'r broses recriwtio a dethol
  • Rannu gwybodaeth am bryderon gyda'r asiantaethau perthnasol a chynnwys y dysgwyr a'u rhieni/gofalwyr yn briodol

Mae CITB-SgiliauAdeiladu yn gwneud bob ymdrech i sicrhau bod eu prentisiaid yn:

  • derbyn eu haddysg mewn amgylchedd ddysgu diogel, yn y gweithle ac yn y coleg / gyda'r darparwyr hyfforddiant
  • cael eu cynnwys yn yr adolygiad a datblygiad parhaus o'r gwasanaethau a ddarparwn

Mae pob prentis yn derbyn cefnogaeth ac arweiniad gan swyddog prentisiaeth penodol sydd â chyfrifoldebau penodol am ddiogelwch plant.

Arweiniad a Chynghori

Mae swyddogion prentisiaeth ar gael ar bob adeg er mwyn trafod unrhyw anawsterau personol a allai effeithio ar eich hyfforddiant. Gallwch gysylltu â'ch staff cynghori yn ogystal yn eich coleg (neu ddarparwr hyfforddiant) er mwyn eich cynorthwyo i ddatrys unrhyw faterion neu anawsterau personol.