Telerau ac Amodau

Mae Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB), a elwir fel arall CITB-SgiliauAdeiladu, yn elusen gofrestredig (Rhif Elusen 264289) gyda'r prif leoliad busnes yn Bircham Newton, King's Lynn, Norfolk, PE31 6RH.

Defnyddio'r wefan hon

Pan gyfeirir at 'chi' ac 'eich' maent yn gyfeiriadau at y personau sy'n cael mynediad i'r wefan.

Pan gyfeirir at 'ni' ac 'ein' maent yn gyfeiriadau at Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu.

Mae www.bconstructive.co.uk ac unrhyw wefannau arall gan CITB-SgiliauAdeiladu (y cyfeirir ati wedi hyn fel 'y wefan') yma er mwyn i chi eu defnyddio ac i'w chwilota. Wrth gael mynediad a gwneud defnydd o'r wefan hon rydych yn derbyn y Telerau ac Amodau sy'n dod i rym o'r dyddiad y byddwch yn defnyddio'r wefan hon.

Gallwn, ar unrhyw adeg newid y Telerau ac Amodau heb rybudd. Dylech wirio'r rhain bob tro y byddwch yn defnyddio'r wefan. Rydych yn cytuno i adolygu'r Telerau ac Amodau yn rheolaidd a thra y byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon golyga eich bod yn cytuno i unrhyw newidiadau.

Mae'r telerau ac amodau i'w darllen gennych chi ynghyd ag unrhyw delerau, amodau ac ymwadiadau a ddarperir yn y tudalennau ar y wefan. Mewn achos o unrhyw wrthdaro, bydd y telerau a'r amodau a'r ymwadiadau a ddarperir yn y tudalennau ar y safle yn gorchfygu'r telerau a'r amodau hyn.

Nid oes gennych hawl (ac ni fyddwch yn cynorthwyo eraill) i sefydlu dolenni o'ch gwefannau eich hunain i'r wefan (p'un ai drwy ddolen hyperdestun, dolen ddofn, fframio, tagio neu fel arall) heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan CITB-SgiliauAdeiladu a gallwn yn ôl ein disgresiwn llwyr, a heb roi rheswm, gytuno neu wrthod rhoi'r caniatâd hwn.

Eiddo deallusol

Mae cynnwys y wefan yn cael ei warchod gan hawlfraint, hawliau nod masnach, hawliau cronfa ddata, hawliau patent, hawliau dylunio ac unrhyw destun arall, graffeg, sain, fideo neu ddelweddau, cynnwys, meddalwedd, data a gwybodaeth. Gallwch argraff nodi, copïo, llwytho i lawr neu gadw dros dro ddyfyniadau o'r wefan ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig.

Rydym yn caniatáu i chi gyrchu'r wefan hon yn gyfnewid am eich cytundeb i beidio ag addasu, newid neu greu unrhyw waith sy'n deillio o unrhyw ran o'r deunydd a gynhwysir yn y wefan hon.

Mae enwau, delweddau a logos CITB-SgiliauAdeiladu yn nodau masnach cofrestredig. Ni chaniateir copïo na defnyddio enw, logo na delweddau CITB-SgiliauAdeiladu, mewn unrhyw fodd, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan CITB-SgiliauAdeiladu. Gallwch ofyn am ganiatâd i ddefnyddio logo CITB-SgiliauAdeiladu drwy anfon e-bost at louise.hutchings@cskills.org neu gallwch gyfeirio ymholiadau at: Cyfathrebu a Marchnata, CITB-SgiliauAdeiladu, Bircham Newton, King's Lynn, Norfolk, PE31 6RH.

Mae pob nod masnach arall, enwau brand, enwau cynnyrch, teitlau a hawlfraint a ddefnyddir ar y wefan hon yn cael eu defnyddio o dan drwydded a roddwyd gan eu deiliaid perthnasol. Ni chaiff unrhyw ganiatâd ei roi gan CITB-SgiliauAdeiladu mewn perthynas â'r defnydd o unrhyw un ohonynt a bydd defnydd o'r fath yn gyfystyr â thorri hawliau'r deiliad.

Nid oes gennych hawl (ac ni fyddwch yn cynorthwyo eraill) i sefydlu dolenni o'ch gwefannau eich hunain i'r wefan (p'un ai drwy ddolen hyperdestun, dolen ddofn, fframio, tagio neu fel arall) heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan CITB-SgiliauAdeiladu a gallwn yn ôl ein disgresiwn llwyr, a heb roi rheswm, gytuno neu wrthod rhoi'r caniatâd hwn.

Rydym yn pryderu am ddiogelwch a phreifatrwydd ein defnyddwyr, yn enwedig plant. Dylai rhieni / gwarcheidwaid sy'n dymuno caniatáu i'w plant gael mynediad at a defnyddio'r wefan, oruchwylio hyn yn ofalus. Drwy ganiatáu i'ch plentyn gael mynediad i'r wefan rydych chi'n caniatáu i'ch plentyn gael mynediad at yr holl wasanaethau gan gynnwys e-bost, fforymau a / neu neges arall cyfathrebu neu gyfleusterau. Eich cyfrifoldeb chi, felly, yw penderfynu pa wasanaethau sy'n briodol ar gyfer eich plentyn.

Eich defnydd chi o'r wefan

Ar eich menter chi yn unig y mae'r defnydd o'r wefan. Ni fydd CITB-SgiliauAdeiladu yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod o gwbl, pa bynnag ffordd y digwydd hyn, sy'n deillio o ganlyniad i'ch defnydd o neu ddibyniaeth ar yr wybodaeth a gynhwysir ar y wefan i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith.

At hynny, ni fydd CITB-SgiliauAdeiladu yn gyfrifol:

• Am gywirdeb neu ddibynadwyedd yr wybodaeth neu gynnwys y wefan;

• Am broblemau gan gynnwys cydweddoldeb a difrod neu lygredd o'ch Caledwedd, meddalwedd neu osodiad;

• Am ddiogelwch y wefan;

• Am doriad mewn argaeledd neu wallau ar y wefan;

• Am fethiant cynnwys y wefan i fodloni eich gofynion;

 neu,

• Cywirdeb, ymarferoldeb neu berfformiad unrhyw feddalwedd trydydd parti a ellid ei defnyddio mewn cysylltiad â'r wefan.

Mae'r wefan wedi'i bwriadu ar gyfer y rheiny sy'n cael mynediad iddo o fewn y Deyrnas Unedig felly, ni allwn warantu bod y wefan a'i chynnwys yn cydymffurfio â neu yn addas i'w defnyddio mewn mannau eraill.

Ni ellir gwarantu bod negeseuon a anfonir dros y we yn gwbl ddiogel gan eu bod yn agored i'r posibilrwydd o ryng-gipio, i'w colli neu newid. Nid ydym yn gyfrifol amdanynt, ac ni fyddwn yn atebol i chi neu unrhyw un arall am unrhyw ddifrod neu fel arall mewn cysylltiad ag unrhyw neges a anfonwyd gennych chi i ni neu unrhyw neges a anfonwyd gennym i chi dros y rhyngrwyd.

Cystadlaethau a rafflau

O bryd i'w gilydd gall CITB-SgiliauAdeiladu gynnal cystadlaethau, rafflau am ddim a hyrwyddiadau ar y wefan hon. Bydd y rhain yn amodol ar delerau ac amodau ar wahân a fydd ar gael adeg y cystadlaethau hyn.

Siop CITB-SgiliauAdeiladu

Mae hyn yn amodol ar delerau ac amodau ychwanegol sydd ar gael gan Gyhoeddiadau CITB-SgiliauAdeiladu.

Firysau

Er bod CITB-SgiliauAdeiladu yn gwneud pob ymdrech resymol i eithrio firysau o'r wefan, ni ellir sicrhau gwaharddiad o'r fath ac ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i'n data na'ch system gyfrifiadurol a allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd oddi ar y wefan.

Chi yn unig sy'n gyfrifol am amddiffyn digonol a chreu ffeiliau wrth gefn o ddata a / neu offer ac am gymryd camau rhesymol a phriodol i sganio am firysau cyfrifiadurol neu eiddo dinistriol. Felly, argymhellir eich bod yn cymryd yr holl fesurau diogelu priodol cyn lawr lwytho gwybodaeth o'r wefan.

Dolenni i wefannau trydydd parti

Nid yw CITB-SgiliauAdeiladu yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau eraill y darparwn ddolen iddynt ac nid yw o reidrwydd yn cefnogi'r farn a fynegir ynddynt. Ni ddylid derbyn bod rhestriad yn gyfystyr â chymeradwyaeth o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio bob amser ac nid oes gennym reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig. Nid yw CITB-SgiliauAdeiladu yn benodol gyfrifol am unrhyw bolisïau preifatrwydd ar wefannau allanol ac rydym yn argymell eich bod yn darllen y datganiadau perthnasol ar unrhyw wefannau eraill y byddwch yn ymweld â nhw. Nid yw CITB-SgiliauAdeiladu yn gyfrifol am ganlyniadau uniongyrchol neu anuniongyrchol eich cysylltiad ag unrhyw wefan arall o'r wefan hon.

Os ydych yn cyrchu at y gwefannau hyn trwy'r dolenni rydych yn gadael y wefan ac ni fydd CITB-SgiliauAdeiladu yn gyfrifol nac yn atebol am gynnwys neu drafodion sydd gennych gyda'r trydydd parti hyn.

Nid oes ardystio na chymeradwyaeth gan unrhyw drydydd parti na chyngor, barn, gwybodaeth, cynhyrchion na gwasanaethau, yn cael ei fynegi neu ei awgrymu gan unrhyw wybodaeth ar ein gwefan.

Diogelu Data

Gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

Cyfraith lywodraethol ac awdurdodaeth

Mae'r telerau a'r amodau hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr a gyda llysoedd Lloegr fydd yr awdurdodaeth lwyr mewn perthynas ag unrhyw anghydfod a allai godi.

Cwestiynau a chwynion

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon uchel, hygyrch ac ymatebol i bob defnyddiwr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu gwynion sy'n ymwneud â'r wefan, cysylltwch â ni yn ysgrifenedig at:

Y Ganolfan Alwadau,
CITB-SgiliauAdeiladu,
Bircham Newton,
King's Lynn,
Norfolk PE31 6RH

E-bost: call.centre@cskills.org

© 2011 CITB-SgiliauAdeiladu